نمایش یک نتیجه

آ، د3، ای،سی رویان® | ®AD3EC Rooyan

آ، د3، ای،سی رویان | AD3EC Rooyan

  • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
  • – نوع دارو :ویتامین
  • – طریقه مصرف :محلول خوراکی
  • – تولید کننده :رویان دارو
  • – بسته بندی :ظروف 1 و 2 لیتری