فنبریدر 20® | ®Fenbreeder 20

فنبندازول 20% | Fenbendazole 20%

  • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون، شترمرغ
  • – نوع دارو :  ضد انگل
  • – طریقه مصرف :  پیش مخلوط
  • – تولید کننده : رویان دارو
  • – بسته بندی :  ساشه های 100، 200، 500 ، 1000، 5000 گرمی، ظروف 200 گرمی و کیسه 20 کیلوگرمی

فنبریدر 4® | ®Fenbreeder 4

فنبندازول 4% | Fenbendazole 4%

  • – گونه هدف : ماکیان
  • – نوع دارو :  ضد انگل
  • – طریقه مصرف :  پیش مخلوط
  • – تولید کننده : رویان دارو
  • – بسته بندی :  ساشه های 100، 200، 500 ، 1000، 5000 گرمی، ظروف 200 گرمی و کیسه 20 کیلوگرمی