نمایش دادن همه 2 نتیجه

فیش پروکساید رویان® | ®Fish Peroxide Rooyan

هیدروژن پروکساید %49.5 | Hydrogen Peroxide 49.5%

  • – گونه هدف : ماهی
  • – نوع دارو :  ضدعفونی کننده
  • – طریقه مصرف :  محلول خوراکی
  • – تولید کننده : رویان دارو
  • – بسته بندی :  0/5، 1، 2، 4، 5، 10 و 20 لیتری

فیش رسی ساید | Fish Persicide

  • – گونه هدف : آبزیان
  • – نوع دارو :  ضدعفونی کننده
  • – تولید کننده : رویان دارو
  • – بسته بندی :  ظروف 5 لیتری