نمایش 1–12 از 37 نتیجه

Marboject 50 ml

ماربوفلوکساسین ۱۰% | Marbofloxacin 10%

 • – گونه هدف : گاو
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال 50 میلی لیتری

آپرامکس – Apramax

آپرامایسین 20% – Apramaycin 20%

 • – گونه هدف : گاو، گوسفند
 • – نوع دارو : آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف : محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :رویان دارو
 • – بسته بندی : ویال 50 میلی لیتری

اریترووت | Erythrovet

اریترومایسین 10% | Erythromycin 10%

 • – گونه هدف : گاو
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 50 میلی لیتری

اسپیراجکت | Spiraject

اسپیرامایسین (600000 واحد بین المللی) – Spiramycin (600000 IU/ml)

 • – گونه هدف : گاو
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال 10، 20 ،50 و 100 میلی لیتری

اکسی جکت 10% | Oxyject 10%

اکسی تتراسایکلین 10% | Oxytetracycline 10%

 • – گونه هدف : گاو، بز، اسب، گوسفند
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 50 و 100 میلی لیتری

اکسی جکت 20% طولانی اثر | Oxyject 20% LA

اکسی تتراسایکلین 20% طولانی اثر

 • – گونه هدف : گاو، بز، گوسفند
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 50 و 100 میلی لیتری

اکسی جکت 5% | Oxyject 5%

اکسی تتراسایکلین 5% | Oxytetracycline 5%

 • – گونه هدف : گاو، بز، اسب، گوسفند
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 50 و 100 میلی لیتری

انروفلوکساسین 5% رویان | Enrofloxacin 5% Rooyan

انروفلوکساسین 5%

 • – گونه هدف : گاو، گوسفند، بز
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 50 و 100 میلی لیتری

تایلومکس 20 | Tylomax20

تایلوزین 20% | tylosin 20%

 • – گونه هدف : گاو، بز، گوسفند
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 50 و 100 میلی لیتری

تایلومکس 5 رویان | Tylomax5 Rooyan

تایلوزین 5% | tylosin 5%

 • – گونه هدف : گاو، بز، گوسفند
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 50 و 100 میلی لیتری

تایلومکس پلاس® – ®Tylomax plus

تایلوزین 20% + کتوپروفن 6%

 • – گونه هدف :  گاو
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :   ویال 20 ، 50 و 100 میلی لیتری

 

تیل موجکت | Tilmoject

تیل مایکوزین 30% | tilmicosin 30%

 • – گونه هدف : گاو، گوسفند
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 50 و 100 میلی لیتری