اگری استریل | AGRISTERYL

  • گونه هدف : ضدعفونی کننده
  •  نوع دارو : ضدعفونی کننده
  • طریقه مصرف :
  • تولید کننده : CEETAL
  • بسته بندی : گالن های 5 و 20 کیلوگرمی