نمایش 1–12 از 16 نتیجه

آلبندازول + سلنیوم + کبالت | Albendazole + Selenium + Cobalt

آلبندازول+کبالت+سلنیوم | Albendazole+Cobalt+Selenium

 • – گونه هدف : گاو، گوسفند
 • – نوع دارو :ضد انگل
 • – طریقه مصرف :سوسپانسیون خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف 1 لیتری

آلبندازول 10% | Albendazole 10%

 • – گونه هدف : گاو، بز، گوسفند
 • – نوع دارو :ضد انگل
 • – طریقه مصرف : سوسپانسیون خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف 100 میلی لیتری، 1، 2 و 4 لیتری

آلبندازول 20% | Albendazole 20%

 • – گونه هدف : گاو
 • – نوع دارو :ضد انگل
 • – طریقه مصرف :سوسپانسیون خوراکی
 • – تولید کننده :رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف 100، 200، 250، 500، 1000 و 2000 میلی لیتری

آلبندازول 5/2% رویان® | ®Albendazole 2.5% Rooyan

آلبندازول 5/2% رویان® | Albendazole 2.5%

 • – گونه هدف : گاو، بز، گوسفند
 • – نوع دارو :ضد انگل
 • – طریقه مصرف :سوسپانسیون خوراکی
 • – تولید کننده :رویان دارو
 • – بسته بندی :ظروف 1 لیتری

آیورمکتین 0.1% + تریکلابندازول 5%

Ivermectin 0.1% + Triclabendazole 5%

 • – گونه هدف : گوسفند
 • – نوع دارو :  ضد انگل
 • – طریقه مصرف :  سوسپانسیون خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ظروف نیم، یک و چهار لیتری‌‌‌

دایمتیکون 10% | Dimethicone 10%

 • دایمتیکون 10% | Dimethicone 10%

 • – گونه هدف : گاو، گوسفند، بز
 • – نوع دارو :  متفرقه
 • – طریقه مصرف :  سوسپانسیون خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ظروف 100، 250 و 500 میلی لیتری، 1، 2، 5 و 10 لیتری

سولفامت رویان – Sulfamet Rooyan

سولفادیازین + تری متوپریم

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  سوسپانسیون خوراکی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ظروف 200، 500 و 1000 میلی لیتری

فنبندازول 2.5% | Fenbendazole 2.5%

فنبندازول 2.5% | Fenbendazole 2.5%

 • – گونه هدف : گاو، گوسفند، بز، اسب، سگ، گربه
 • – نوع دارو :  ضد انگل
 • – طریقه مصرف :  سوسپانسیون خوراکی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ظروف 1 لیتری

کلوزانتل 5% رویان | Closantel 5% Rooyan

کلوزانتل 5% | Closantel 5%

 • – گونه هدف : گاو، گوسفند
 • – نوع دارو :  ضد انگل
 • – طریقه مصرف :  سوسپانسیون خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ظروف 200 میلی لیتری، 1 و 2 لیتری

کلوزانتل 5% رویان | Closantel 5% Rooyan

 • کلوزانتل 5% | Closantel 5%

  • – گونه هدف : گاو، گوسفند
  • – نوع دارو :  ضد انگل
  • – طریقه مصرف :  سوسپانسیون خوراکی
  • – تولید کننده : رویان دارو
  • – بسته بندی :  ظروف 200 میلی لیتری، 1 و 2 لیتری

کلونیل® | ®Clonil

کلوزانتل 5% + مبندازول 7/5% | Closantel 5% + Mebendazole 7.5%

 • – گونه هدف : گوسفند
 • – نوع دارو :  ضد انگل
 • – طریقه مصرف :  سوسپانسیون خوراکی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :   ظروف 250 میلی لیتری و 1 لیتری

لوازول ® | ®Levazole Plus

لوامیزول + آلبندازول + سلنیم + کبالت + مس | Levamisole + Albendazole + Selenium + Cobalt + Copper

 • – گونه هدف : گوسفند
 • – نوع دارو :  ضد انگل
 • – طریقه مصرف :  سوسپانسیون خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ظروف 100، 200 ، 250، 500 میلی لیتری، 1 و 2 لیتری‌