نمایش دادن همه 3 نتیجه

ویرکومیکس اس® – ®Virkomix S

پتاسیم پراکسی مونو سولفات 21%

 • – گونه هدف : ضدعفونی کننده ها
 • – نوع دارو :  پودر ضدعفونی قابل حل در آب
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ظروف 100 گرمی، 0/5، 1، 2/5 و 5 کیلوگرمی‌

ویرکومیکس اس® – ®Virkomix S

پتاسیم پراکسی مونو سولفات 21%

 • – گونه هدف : ضدعفونی کننده ها
 • – نوع دارو :  پودر ضدعفونی قابل حل در آب
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ظروف 100 گرمی، 0/5، 1، 2/5 و 5 کیلوگرمی‌

ویرکومیکس اس® – ®Virkomix S

پتاسیم پراکسی مونو سولفات 21%

 • – گونه هدف : ضدعفونی کننده ها
 • – نوع دارو :  پودر ضدعفونی قابل حل در آب
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ظروف 100 گرمی، 0/5، 1، 2/5 و 5 کیلوگرمی‌