تولفاجکت | Tolfaject

تولفنامیک اسید | Tolfenamic acid

 • – گونه هدف : گاو، سگ، گربه
 • – نوع دارو :  ضد التهاب
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال‌های 20 و 50 میلی‌لیتری‌

تولفاجکت | Tolfaject

تولفنامیک اسید | Tolfenamic acid

 • – گونه هدف : گاو، سگ، گربه
 • – نوع دارو :  ضد التهاب
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال‌های 20 و 50 میلی‌لیتری‌

دگزا وت® | ®Dexa Vet

 • – گونه هدف : حیوانات خانگی
 • – نوع دارو :  ضد التهاب
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال 20 میلی لیتری

فلومکس ام | Flomax M

فلونیکسین (مگلوماین) 5% | flunixin meglumine

 • – گونه هدف : گاو، اسب، سگ
 • – نوع دارو :  ضد التهاب
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 20 و 50 میلی لیتری

فلومکس ام | Flomax M

فلونیکسین (مگلوماین) 5% | flunixin meglumine

 • – گونه هدف : گاو، اسب، سگ
 • – نوع دارو :  ضد التهاب
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 20 و 50 میلی لیتری

کتوپروفن 1% | ketoprofen 1%

کتوپروفن 1% | ketoprofen 1%

 • – گونه هدف : سگ، گربه
 • – نوع دارو :  ضد التهاب
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال 20 میلی لیتری

متاژین | Metagin

متامیزول سدیم | metamizole sodium

 • – گونه هدف : گاو، اسب، گوسفند، سگ، گربه
 • – نوع دارو :  ضد التهاب
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ویال 50  میلی لیتری‌

متاژین | Metagin

متامیزول سدیم | metamizole sodium

 • – گونه هدف : گاو، اسب، گوسفند، سگ، گربه
 • – نوع دارو :  ضد التهاب
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ویال 100  میلی لیتری‌

ملوکسی مکس رویان® | ®Meloximax Rooyan

ملوکسیکام 2% | ‌Meloxicam 2%

 • – گونه هدف : سگ، گربه
 • – نوع دارو :  ضد التهاب
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال 20 میلی لیتری

ملوکسیکام 0.5% | Meloxicam 0.5%

ملوکسیکام 0.5%

 • – گونه هدف : سگ، گربه
 • – نوع دارو :  ضد التهاب
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال 50 میلی لیتری‌