نمایش دادن همه 5 نتیجه

Rovedil® رُوِدیل®

نام ژنريك: فورموترول فومارات‌

نام برند: روديل®، Rovedil®

دوز و فرم دارويي: در هر كپسول استنشاقي 12 ميكروگرم فورموترول فومارات مي باشد.‌دارو به صورت كپسول هاي 60 عددي (6 بليستر 10 تايي) عرضه مي گردد.

Roveflu DPI Rooyan® رُوِفلو دی پی آی رویان® 50/250

نام ژنريك: فلوتيكازون پروپيونات به همراه سالمترول زينوفوات.‌

نام برند: روفلو دي پي آي رويان®،  Roveflu DPI Rooyan®

دوز و فرم دارويي: روفلو دي پي آي رويان® تركيبي از پودر استنشاقي فلوتيكازون پروپيونات (250 يا 500 ميكروگرم) به همراه سالمترول زينوفوات (5/72 ميكروگرم معادل 50 ميكروگرم سالمترول پايه) است كه به فرم كپسول، به صورت 60  دوزي موجود مي باشد. (6 بليستر 10 عددي)

Roveflu DPI Rooyan® رُوِفلو دی پی آی رویان® 50/500

نام ژنريك: فلوتيكازون پروپيونات به همراه سالمترول زينوفوات.‌

نام برند: روفلو دي پي آي رويان®،  Roveflu DPI Rooyan®

دوز و فرم دارويي: روفلو دي پي آي رويان® تركيبي از پودر استنشاقي فلوتيكازون پروپيونات (250 يا 500 ميكروگرم) به همراه سالمترول زينوفوات (5/72 ميكروگرم معادل 50 ميكروگرم سالمترول پايه) است كه به فرم كپسول، به صورت 60  دوزي موجود مي باشد. (6 بليستر 10 عددي)

Rovehaler Rovecort® رُوِهیلر رُوِکورت®

نام ژنريك:

بودزونايد / فورموترول فومارات دي هيدرات

نام برند:

روهيلر روكورت®، Rovehaler Rovecort®

دوز و فرم دارويي:

فرم دارويي روهيلر روكورت® به شكل كپسول هاي حاوي پودر استنشاقي است. هر كپسول حاوي تركيبي از 160 يا 320 ميكروگرم بودزونايد به همراه 5/4 يا 9 ميكروگرم فورموترول فومارات دي هيدرات در دو دوز 5/4 /160 ميكروگرم يا 9/320 ميكروگرم مي باشد. ‌دارو به صورت كپسول هاي 60 عددي (6 بليستر 10 تايي) عرضه مي گردد.

Rovetio® رُوِتیو®

 

نام ژنريك: تيوتروپيوم

نام برند:  روتيو®، Rovetio®

كپسول حاوي پودر استنشاقي

فقط براي استنشاق از راه دهان استفاده شود.‌‌

ماده فعال: هر دوز استنشاقي حاوي 22 ميكروگرم تيوتروپيوم برومايد انيدراز ، معادل 18 ميكروگرم تيوتروپيوم مي باشد. دارو به صورت كپسول هاي 30 عددي ( 3 بليستر 10 عددي ) عرضه مي گردد.