ایمیدوکارب دی پروپیونات – Imidocarb Dipropionate

ایمیدوکارب دی پروپیونات

 • – گونه هدف : گاو، اسب، گوسفند، سگ
 • – نوع دارو :  ضد انگل
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 10 و 20 میلی لیتری

دیمینازن استوریت رویان | Diminazene Aceturate Rooyan

دیمینازن استوریت | Diminazene Aceturate

 • – گونه هدف : سگ
 • – نوع دارو :  ضد انگل
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال 50 میلی لیتری

فنبندازول 2.5% | Fenbendazole 2.5%

فنبندازول 2.5% | Fenbendazole 2.5%

 • – گونه هدف : گاو، گوسفند، بز، اسب، سگ، گربه
 • – نوع دارو :  ضد انگل
 • – طریقه مصرف :  سوسپانسیون خوراکی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ظروف 1 لیتری