نمایش دادن همه 12 نتیجه

بوتاجکت® | ®Butaject

فنیل بوتازون + دگزامتازون | Phenylbutazone + Dexamethasone

 •  گونه هدف : اسب
 • – نوع دارو :  ضد التهاب
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :   ویال50 و 100‌ میلی‌لیتری‌

تولفاجکت | Tolfaject

تولفنامیک اسید | Tolfenamic acid

 • – گونه هدف : گاو، سگ، گربه
 • – نوع دارو :  ضد التهاب
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال‌های 20 و 50 میلی‌لیتری‌

تولفاجکت | Tolfaject

تولفنامیک اسید | Tolfenamic acid

 • – گونه هدف : گاو، سگ، گربه
 • – نوع دارو :  ضد التهاب
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال‌های 20 و 50 میلی‌لیتری‌

دگزا وت® | ®Dexa Vet

دگزامتازون 2/0% | dexamethasone 0.2%

 • – گونه هدف : سگ، گربه
 • – نوع دارو :  ضد التهاب
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 50 و 100 میلی لیتری

دگزاوت® | ®Dexa Vet


دگزامتازون 0/2% | dexamethasone 0.2%

 • – گونه هدف : ‘گاو، بز، اسب، گوسفند، سگ، گربه
 • – نوع دارو :  ضد التهاب
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 50 و 100 میلی لیتری

فلومکس ام | Flomax M

فلونیکسین (مگلوماین) 5% | flunixin meglumine

 • – گونه هدف : گاو، اسب، سگ
 • – نوع دارو :  ضد التهاب
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 20 و 50 میلی لیتری

فلومکس ام | Flomax M

فلونیکسین (مگلوماین) 5% | flunixin meglumine

 • – گونه هدف : گاو، اسب، سگ
 • – نوع دارو :  ضد التهاب
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 20 و 50 میلی لیتری

کارپروجکت® | ®Carproject

کارپروفن 5% | Carprofen 5%

 • – گونه هدف : گاو
 • – نوع دارو :  ضد التهاب
 • – طریقه مصرف :   محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال 20، 50 و 100 میلی لیتری

کتومکس | Ketomax

کتوپروفن 10% | ketoprofen 10%

 • – گونه هدف : گاو، اسب
 • – نوع دارو :  ضد التهاب
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 50 و 100 میلی لیتری

کتومکس پلاس | Ketomax plus

 

کتوپروفن 15% – Ketoprofen 15%

– گونه هدف : گاو، اسب

 • – نوع دارو :  ضد التهاب
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 10، 20، 50 و 100 میلی لیتری

متاژین | Metagin

متامیزول سدیم | metamizole sodium

 • – گونه هدف : گاو، اسب، گوسفند، سگ، گربه
 • – نوع دارو :  ضد التهاب
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ویال 50  میلی لیتری‌

متاژین | Metagin

متامیزول سدیم | metamizole sodium

 • – گونه هدف : گاو، اسب، گوسفند، سگ، گربه
 • – نوع دارو :  ضد التهاب
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ویال 100  میلی لیتری‌