آلبندازول + سلنیوم + کبالت | Albendazole + Selenium + Cobalt

آلبندازول+کبالت+سلنیوم | Albendazole+Cobalt+Selenium

 • – گونه هدف : گاو، گوسفند
 • – نوع دارو :ضد انگل
 • – طریقه مصرف :سوسپانسیون خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف 1 لیتری

آلبندازول 10% | Albendazole 10%

 • – گونه هدف : گاو، بز، گوسفند
 • – نوع دارو :ضد انگل
 • – طریقه مصرف : سوسپانسیون خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف 100 میلی لیتری، 1، 2 و 4 لیتری

آلبندازول 20% | Albendazole 20%

 • – گونه هدف : گاو
 • – نوع دارو :ضد انگل
 • – طریقه مصرف :سوسپانسیون خوراکی
 • – تولید کننده :رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف 100، 200، 250، 500، 1000 و 2000 میلی لیتری

آلبندازول 5/2% رویان® | ®Albendazole 2.5% Rooyan

آلبندازول 5/2% رویان® | Albendazole 2.5%

 • – گونه هدف : گاو، بز، گوسفند
 • – نوع دارو :ضد انگل
 • – طریقه مصرف :سوسپانسیون خوراکی
 • – تولید کننده :رویان دارو
 • – بسته بندی :ظروف 1 لیتری

آیور وان رویان | Iver 1 Rooyan

آیورمکتین | Ivermectin

 • – گونه هدف :گاو، گوسفند
 • – نوع دارو :  ضد انگل
 • – طریقه مصرف : محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال 50 میلی لیتری

آیورشیپ® – ®Iversheep

آیورمکتین 0.08% | Ivermectin 0.08%

 • – گونه هدف : گوسفند
 • – نوع دارو :  ضد انگل
 • – طریقه مصرف :  محلول خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف 100، 250، 500، 1000 و 2000 میلی لیتری‌

آیورمکتین 0.1% + تریکلابندازول 5%

Ivermectin 0.1% + Triclabendazole 5%

 • – گونه هدف : گوسفند
 • – نوع دارو :  ضد انگل
 • – طریقه مصرف :  سوسپانسیون خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ظروف نیم، یک و چهار لیتری‌‌‌

ایمیدوکارب دی پروپیونات – Imidocarb Dipropionate

ایمیدوکارب دی پروپیونات

 • – گونه هدف : گاو، اسب، گوسفند، سگ
 • – نوع دارو :  ضد انگل
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 10 و 20 میلی لیتری

بوپاجکت® | ®Bupaject

بوپارواکن 5% | buparvaquone 5%

 • – گونه هدف : گاو
 • – نوع دارو : ضد انگل
 • – طریقه مصرف : محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ویال های 20، 50 و 100 میلی لیتری

پرازی نیل® | ®Prazinil

لوامیزول + پرازی کوآنتل | Levamisole + Praziquantel

 • – گونه هدف : گوسفند
 • – نوع دارو :  ضد انگل
 • – طریقه مصرف :  سوسپانسیون خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ظروف 100، 200 ، 250، 500 میلی لیتری، 1 و 2 لیتری‌

تری دکتین® | ®Tridectin

موکسی دکتین 0.1% + تریکلابندازول 5%

 • – گونه هدف : گاو، گوسفند
 • – نوع دارو :  ضد انگل
 • – طریقه مصرف :  محلول خوراکی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :   بطری‌های نیم، یک و گالن 4 لیتری

دکتومکتین® | ‌ 20 ®Dectomectin

دورامکتین 1% | Doramectin 1%

 • – گونه هدف : گاو، گوسفند
 • – نوع دارو :  ضد انگل
 • – طریقه مصرف :   محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال 20، 50 و 100 میلی لیتری