پارافین | Paraffin

 • – گونه هدف : گاو، بز، اسب، گوسفند، سگ، گربه
 • – نوع دارو :  متفرقه
 • – طریقه مصرف :  محلول خوراکی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ظروف 250 میلی لیتری، 1 و 4 لیتری‌

پرامی جکت | Pramiject

متوکلوپرامید 0/5% | Metoclopramide 0.5%

 • – گونه هدف : اسب، سگ، گربه
 • – نوع دارو :  متفرقه
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال 50 میلی لیتر

توربو دایجسشن | TURBO DIGESTION

منبوتون | Menbutone

 • – گونه هدف : گاو، بز، گوسفند، سگ
 • – نوع دارو :  متفرقه
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 50 میلی لیتری

توربو دایجسشن | TURBO DIGESTION

منبوتون | Menbutone

 • – گونه هدف : گاو، بز، گوسقند، سگ
 • – نوع دارو :  متفرقه
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 50 میلی لیتری

کلر فنیرآمین® | ®Chlorpheniramine

کلرفنیرآمین مالئات | Chlorpheniramine maleate

 • – گونه هدف : سگ، گربه
 • – نوع دارو :  متفرقه
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال‌های 50 و 100 میلی‌لیتری

کلر فنیرآمین® | ®Chlorpheniramine

کلرفنیرآمین مالئات | Chlorpheniramine maleate

 • – گونه هدف: گاو، اسب، گوسفند، سگ، گربه
 • – نوع دارو :  متفرقه
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال‌های 50 و 100 میلی‌لیتری