(زد) دینو پی جی | Z-Dino PG

دینوپروست ترومتامین | Dinoprost tromethamine

 • – گونه هدف : گاو، اسب
 • – نوع دارو :  هورمون
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 10 و 20 میلی لیتری

 

اکسی توسین رویان | Oxytocin Rooyan

 • – گونه هدف : گاو، اسب، بز، سگ، گربه
 • – نوع دارو :  هورمون
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال 10 میلی لیتری

بوسوگوناد | Busogonad

بوسرلین استات | buserelin acetate

 • – گونه هدف : گاو، اسب، خرگوش
 • – نوع دارو : هورمون
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :   ویال های 10 و 20 میلی لیتری

دی- کلو پی جی | D-Clo PG

دی- کلوپروستنول سدیم | d-cloprostenol sodium

 • – گونه هدف : گاو، اسب
 • – نوع دارو :   هورمون
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 10 و 20 میلی لیتری

رینوگوناد | Rinogonad

گنادورلین | Gonardorelin

 • – گونه هدف : گاو، اسب
 • – نوع دارو  :  هورمون
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال 10 میلی لیتری

کلو پی جی | Clo PG

کلوپروستنول سدیم | cloprostenol sodium

 • – گونه هدف : گاو، اسب
 • – نوع دارو :  هورمون
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 10 و 20 میلی لیتری