انروفلوکساسین 2.5% | Enrofloxacin 2.5%

انروفلوکساسین 5/2% | Enrofloxacin 2.5%

 • – گونه هدف : پرندگان زینتی، خرگوش، سگ، گربه
 • – نوع دارو :   آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 10، 20، 50 و 100 میلی لیتری

جنتامکس | Gentamax

جنتامایسین 5% | Gentamicin 5%

 • – گونه هدف : گاو، گوسفند، اسب، بز، سگ، گربه
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال 20 میلی لیتری

جنتامکس® | ®Gentamax

جنتامایسین 5% | Gentamicin 5%

 • – گونه هدف : سگ، گربه
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال 20 میلی لیتری

سولفاجکت | Sulfaject

سولفادیازین 20% + تری متوپریم 4%

 • – گونه هدف : گاو، اسب، سگ، گربه
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 50 و 100 میلی لیتری

 

سولفاجکت® | ®Sulfaject

سولفادیازین 20% + تری متوپریم 4% | Sulfadiazine 20%+Trimethoprim 4% سولفاجکت®

 • – گونه هدف : سگ، گربه
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :   محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال 20 میلی لیتری‌

فلوجکت | Floject

فلورفنیکل 30% | Florfenicol 30%

 • – گونه هدف : گاو، سگ، گربه
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 50 و 100 میلی لیتری

لینکوجکت اس | Lincoject S

لینکومایسین 5%+اسپکتینومایسین 10%

 • – گونه هدف : گاو، بز، گوسفند
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ویال 20 میلی لیتری‌

لینکوجکت اس® | ®Lincoject S

لینکومایسین 5% + اسپکتینومایسین 10% | Lincomycin 5%+Spectinomycin 10%

 • – گونه هدف : سگ، گربه
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ویال 20 میلی لیتری‌

لینکومایسین 10% | Lincomycin 10%

لینکومایسین 10% | Lincomycin 10%

 • – گونه هدف : سگ، گربه
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال‌ 20 میلی‌لیتری

ماربوجکت 2% ®|® Marboject 2%

ماربوفلوکساسین 2% | Marbofloxacin 2%

 • – گونه هدف : سگ
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال 50 میلی لیتری

ماربوجکت 2%® | ®Marboject 2%

ماربوفلوکساسین 2% | Marbofloxacin 2%

 • – گونه هدف : سگ
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال 20 میلی لیتری

مگا کولی – MEGA Coli

کلیستین (سولفات) 4.000.000 واحد بین المللی

 • – گونه هدف : گاو، ماکیان، گوسفند، بوقلمون
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ظروف پلی اتیلنی 100 و 250 میلی لیتری 1 و 2 لیتری