کوکسیدین – 250 Coxidine

سولفاکینوکسالین + دیاوریدین

  • – گونه هدف : گاو، گوسفند، ماکیان، بوقلمون، سگ، گربه
  • – نوع دارو : ضد کوکسیدیوز
  • – طریقه مصرف :  محلول خوراکی
  • – تولید کننده :رویان دارو
  • – بسته بندی :  ظروف 250 میلی لیتری و 1 لیتری