زایلامکس® | ®Xylamax

زایلازین 2% | Xylazine 2%

  • – گونه هدف : گاو، اسب، سگ، گربه
  • – نوع دارو :  ضد درد و آرامبخش
  • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
  • – تولید کننده :  رویان دارو
  • – بسته بندی :  ویال های 10، 20، 50 و 100 میلی لیتری