هیستاپلن® | ®Histaplen

تریپلن آمین 2% | Tripelennamine 2%

  • – گونه هدف : گاو، اسب، سگ، گربه
  • – نوع دارو :  آنتی هیستامین
  • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
  • – تولید کننده : رویان دارو
  • – بسته بندی :  ویال 20 میلی لیتری